آیا وصول کننده پول من پول می دهد برای دریافت پول؟

وقتی  وصول کننده پول نقد خود را جمع آوری می کند، ما و یا هیچ یک از شرکای محلی ما فیس چارچ نمی کنیم.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 2 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند