چطور میتوانم کشور را که از آن پول انتقال میدهم تغیر دهم؟

مشتریان جدید میتوانند تا کشور که از آن پول میفرستند در وقت حساب باز کردن انتخاب کنند. برای موضوعات امنیتی شما نمیتوانید کشور مسکون خودرا به طریقه انلاین تغیر دهید٫ لطفً برای انجام این کار به خدمات مشتریان ما در تماس شوید.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 23 نظر دهنده 15 این مطلب را مفید یافته اند