آیا شرکت Transfer Galaxy خدمات انتقال پول را به تجارت ها و موسٌسات ارائه کرده؟

ما در حال حاضر خدمات انتقال پول خودرا برای تجارت ها و موسٌسات ارائه نکرده ایم. ولی ما میتوانیم اینرا ممکن درآینده نزدیک سازیم٫ شما میتوانید پیام خودرا با ما از طریق support@transfergalaxy.com شریک سازید و برای ما شناخت خودرا مشخص سازید تا ما بتوانیم شما را در این موضوع همراهی کنیم.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 9 نظر دهنده 8 این مطلب را مفید یافته اند