آیا شرکت Transfer Galaxy خدمات انتقال پول را به تجارت ها و موسٌسات ارائه کرده؟

ما در حال حاضر خدمات انتقال پول خودرا برای تجارت ها و موسٌسات ارائه نکرده ایم. ولی ما میتوانیم اینرا ممکن درآینده نزدیک سازیم٫ شما میتوانید پیام خودرا با ما از طریق support@transfergalaxy.com شریک سازید و برای ما شناخت خودرا مشخص سازید تا ما بتوانیم شما را در این موضوع همراهی کنیم.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 34 نظر دهنده 28 این مطلب را مفید یافته اند