آیا میتوانم انتقال های تکراری انجام بدهم؟

ما در حال حاضر گزینه تنظیم مجدد را پیشنهاد نمیکنیم. ما به طور مداوم ویژه گی های جدیدی را اضافه میکنیم به طور که ما امیدواریم در آینده نزدیک این ویژگی را حفظ کنیم.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 8 نظر دهنده 7 این مطلب را مفید یافته اند