آیا می توانم چندین حساب داشته باشم؟

شما فقط می توانید یک حساب در Transfer Galaxy برای هر نفر داشته باشید.

لطفا مراقب باشید، اگر حسابهای تکراری ایجاد کنید، ممکن است تمام حسابها غیرفعال شوند.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 85 نظر دهنده 59 این مطلب را مفید یافته اند