آیا میتوانم انتقال خودرا برگردانم؟

در بعضی از حالات٫ ما میتوانیم به شرکت مبایل منی درخاست لغو بفرستیم٫ اما این اکثزاً ممکن نمیباشد.

انتقالات پول نقدی میتواند اکثزاً برگرداشته شود به شرط که گیرنده پول را طعویل نشود.

اگر شما پول به یکی از گیرنده فرستاه باشید و اشتباعً شماره مبایل منی و یا معلومات احساب آنرا غلط درج کرده باشید٫ لطفً با بخش خدمات مشتریان ما هر چه زودتر در تماس شوید.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 35 نظر دهنده 18 این مطلب را مفید یافته اند