چرا فراخوان ها تضمین نمی شود؟

بخاطر که یک انتقال عموماً سریع و در چند ثانیه انجام میشود. ما رضایت گیرنده را برای فراخواندن انتقال ضرورت داریم. برای یک فراخوان موفقانه ما ضرورت داریم به:

- شخص گیرنده قابل دسترس باشد.
- شخص گیرنده رضایت برای فراخواندن دهد.
- شخص گیرنده باید پول کافی در حساب خود داشته باشد تا فراخواندن انجام شود.

اگر موارد ذکر شده نباشد ما نمیتوانیم فراخواندن انتقال را آنجام دهیم.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 18 نظر دهنده 9 این مطلب را مفید یافته اند