چه باید کرد اگر من نتوانم پول انتقال یافته خود را از مرکز حصول آن دریافت کنم؟

لطفً بررسی کنید با شخص طعویل گر تا کُد پرداخت درست دارید و آنها باید نام مکمل شما را برای ما فراهم سازید طبق در شناس نامه شما ذکر است.

اگر همه چیز درست است و هنوز شما دچار چالش دارید و یا نام که شما در بخش انتقال نوشته کردید درست نباشد٫ لطفً به شخص گیرنده اطلاح دهید تا با بخش خدمات مشتریان ما به تماس شود. شخص گیرنده میتواند از طرف شما تماس تیلیفونی گیرد.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 8 نظر دهنده 3 این مطلب را مفید یافته اند