آیا هزینه های اضافی برای پرداخت توسط Trustly وجود دارد؟

هیچ مبلغ پنهان یا اضافی توسط Transfer Galaxy هزینه نمی شود. در صورت ایجاد یک انتقال، مبلغ ارسالی مشخص می شود.

تنها استثنا ممکن است این باشد که بانک شما فیس را اضافه نماید. در صورتی که این مورد باشد، شارژ وابسته به بانک خواهد بود و Transfer Galaxy متهم نیست.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 4 نظر دهنده 2 این مطلب را مفید یافته اند