آیا Transfer Galaxy یک بانک است؟

Transfer Galaxy بانک نیست اما مرجع مالی است که جواز انتقال پول را زیر اداره Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen) را دارد.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 15 نظر دهنده 14 این مطلب را مفید یافته اند