چرا فراخوانی تضمین نشده است؟

به عنوان یک انتقال می تواند به عنوان کمی به عنوان چند ثانیه طول می کشد ما نیاز به رضایت گیرنده برای آن را به یاد. برای فراخوانی موفقیت آمیز ما نیاز داریم:

- گیرنده برای تماس با؛
- گیرنده برای رضایت به فراخوان؛ و
- گیرنده برای داشتن تعادل کافی برای پوشش فراخوان.

اگر نه، ما نمی توانیم انتقال را فرابخوانیم.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 6 نظر دهنده 3 این مطلب را مفید یافته اند