آیا میتوانم انتقال خود را فرابخوانم؟

بلی میتوانید ولی تا زمانیکه برداشت نشده باشد. 
لطفا با خدمات مشتریان ما به تماس شوید. 

آیا این مطلب مفید بود؟
از 93 نظر دهنده 70 این مطلب را مفید یافته اند