اگر نتوانم پول را از بانک تحویل بگیرم چه کار باید بکنم؟

اگر نتوانستید پول را دریافت نماید، از فرستنده بخواهید با خدمات مشتریان ما تماس بگیرد.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 3 نظر دهنده 2 این مطلب را مفید یافته اند