یک شخص با ثابقه سیاسیتمداری (PEP) Politically Exposed Person کی است؟

یک شخص با ثابقه سیاستمدار (PEP) Political Exposed Person یک شخص است که در سیاست کشور و یا خارج از کشور به صفت فعلی و یا گزشته گماشته شده باشد. یک شخص سیاستمدار میتواند در سیاست فعلی و همچنان در تصمیم های مهم مالی و اقتصادی وضیفه وی رول مهم و تصمیم گیر داشته باشد. بعضی از اوقات ما از شما تقاضای اسناد بیشتر برای ایجاد حساب شما میکنیم. بشتر بفهمید که چرا ما بعضی معلومات بیشتر از شما تقاضا میکنیم.

 

من درکدام صورت بفهمم که من (PEP) هستم؟

بعضی از مثال های معمول در رابطه به (PEP) از جمله:

  • نماینده های دولت و یا سفیر های کشور برای هدف های دیپلوماتیک
  • بعضی از اشخاص که به سایر ارگان های دولتی به مثل بانک مرکزی، محکمه٫ و یا کمپتی های مربوط دولت میباشد.

 

من چطور بدانم کع من هم ربط به آنها (PEP) داشته باشم؟

ما فکر میکنیم که شما با (PEP) وصل هستیذ اگر شما با آنها ربط و یا با آنها کار کرده باشید.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 1 نظر دهنده 1 این مطلب را مفید یافته اند