چرا من برای باز کردن حساب خود برای ارائه کردن اسناد بیشتر نیاز دارم؟

به مثل یک بانک، ما از بعضی قوانین پیروی میکنیم تا شما و پول شما در امن باشد.

این به این منظور که بعضی اوقات ما به معلومات بیشتر در رابطه به شخص شما ضرورت داریم، این از نوع معلومات بشکل اسناد تعییدی آدرس فعلی شما و مدارک درآمد ماهنه شما میباشد. ما همچنان بعضی از اوقات با پرسش برخی از صوالات به مثل که شما به چه منظور میخواهید ار خدمات ما استفاده کنید بعمل میاوریم.

تشکر از همکاری تان برای نگه داشتن جامع و خدمات ما.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 4 نظر دهنده 3 این مطلب را مفید یافته اند