Tranfer Galaxy เป็นธนาคารหรือไม่?

Transfer Galaxy ไม่ใช่ธนาคาร แต่เป็นสถาบันการโอนที่ได้รับอนุญาตภายใต้การดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสวีเดน (Sw. Finansinspektionen)


เราได้รับอนุญาตให้โอนเงินสำหรับลูกค้าทั่ว EEA (ประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมดรวมทั้งไอซ์แลนด์,ลิชเทนสไตน์และนอร์เวย์) ไปยังทั่วโลก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
3 จาก 5 เห็นว่ามีประโยชน์