ฉันจะใช้รหัสส่วนลดได้อย่างไร

ในเว็บไซต์ Transfer Galaxy ให้ป้อนรหัสในช่องโปรโมชั่นในหน้าชำระเงิน คุณจะได้รับส่วนลดและจำนวนเงินคงเหลือที่คุณต้องจ่าย

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
127 จาก 183 เห็นว่ามีประโยชน์